Organisatie Antropoloog

“In beeld brengen wat waargenomen wil worden; daar zet ik graag toe aan” 

Vanuit Buro AanZet wordt gewerkt vanuit een systemisch antropologische benadering. In de interactie tussen professionals ontstaat cultuur. Dat kan je niet beetpakken, maar het is wel precies in die tussenruimte dat een team haar doel wel of niet behaalt. Of dat er ontspannen wordt samengewerkt. Of dat er juist wel of niet vooruitgang wordt geboekt en vernieuwen en innoveren slaagt. In die tussenruimte laten we ons als professionals inspireren en kan ons potentieel zich tonen. En heel vaak is dat op grond van wat we allang (onbewust) weten. De kunst is om dat potentieel ‘tussen’ mensen te omarmen om een beweging te creëren.

Waarom? Omdat beweging zorgt voor vernieuwing en ruimte schept voor verandering. Bijvoorbeeld om het succesvol integreren van digitalisering te realiseren, en voor meer werkplezier en minder burn-out. Ook bij een verandering zoals een re-organisatie kan een systemisch antropologische benadering zorgen voor een herijking van prioriteiten. Zelfs bij een fusie of het smeden van een partnerschap is systemisch onderzoeken zinvol. Hoezo? Omdat vanuit een transformatieve beweging naar cultuur kijken via een systemische bril lonend is voor zowel het individu als het geheel. De basis daarvoor ligt besloten in wat er tussen mensen mag ontstaan. Het potentieel van de toekomst van een team/organisatie zit in die culturele tussenruimte; dat ontsluiten is waar Buro AanZet graag werk van maakt. 

Het draait bij Buro AanZet zodoende vooral om professionals te leren kijken naar (culturele) patronen. Op die manier worden inzichten verkregen en vanuit die bewustwording kan men zelf (of met ondersteuning) aan de slag. 

Wat werkt? We gaan samen systemisch inzoomen op een voorliggend vraagstuk om vervolgens samen uit te kunnen zoomen. Dan worden onbewuste gedragspatronen en mechanismen in een groep snel zichtbaar. Dat gaat verder dan oorzaak en gevolg duiden of onnodig stilstaan bij strubbelingen in de groepsdynamiek. Anke werkt volgens de principes van actie-onderzoek en betrekt teamleden bij het ontrafelen. Ze leert haar opdrachtgevers systemisch te kijken en luisteren (tbv een juiste analyse) om vervolgens met passende interventies reflectie en beweging op gang te brengen (handelen) ten behoeve van nieuwe, werkbare patronen. Kortom: samen aan de slag met interventies die erkennen wat ‘klaar’ is en aansluiten bij het huidige vraagstuk. Uiteraard met oog voor de stem en waarneming van alle betrokken professionals. Uitgangspunt daarbij is om vanuit Buro AanZet altijd het belang van het geheel voor ogen te houden.

Als organisatie-antropoloog begeleidt en adviseert Anke bij complexe veranderingsprocessen in uiteenlopende (vaak publieke) organisaties. Ze gaat daarbij uit van het aanwezige vernieuwingspotentieel van professionals. Op lichtvoetige wijze weet ze voorbij de zichtbare groepsdynamiek heel zorgvuldig de onderliggende systeemdynamiek aan te raken. Samen met haar opdrachtgevers ontwerpt ze systemische interventies die recht doen aan alles wat getoond wil worden. Haar jarenlange fascinatie voor de gesprekscultuur in organisaties zorgt voor een breed repertoire om gecompliceerde gesprekken en spannende dialogen te begeleiden. Ze gelooft in het benutten van de verbeeldingskracht van mensen. Waar nuttig integreert ze kunst in haar werk met groepen. 

Anke zet zich in voor veranderingen met als doel vitale organisaties waar de wijsheid en het potentieel van medewerkers optimaal wordt benut. Juist in deze (crisis)tijd vol mogelijkheden tot transformatie draait het om zichtbaar maken wat er echt toe doet. Dat gaat in teams, organisaties en samenwerkingsverbanden niet altijd vanzelf maar Anke zet daar graag toe aan. Ze begeleidt ook (directie-)teams waar iets vast zit wat steeds maar weer de kop opsteekt. Ook ondersteunt ze teams en directieleden die zichzelf willen uitdagen. Daarnaast biedt ze hulp bij het zorgvuldig omarmen van zelforganisatie en digitalisering om onnodige weerstand te voorkomen. Verder heeft ze ervaring in het systemisch adviseren bij trajecten gericht op samenvoeging van teams, fusies en overnames. Met haar systemische aanpak wordt op zorgvuldige wijze vernieuwing mogelijk.

Nieuwsgierig naar meer informatie over mijn ziens- en werkwijze? Lees verder onder de afbeelding.

Het is van belang dat professionals in een organisatie hun verhalen en ideeën met elkaar delen. We voelen ons als mens vaak weer opgeladen na een ‘goed’ gesprek. Als er -om allerlei redenen- niet geluisterd wordt of er niet kan worden gezegd wat er wel toe doet, ontstaat er ruis op de lijn. Dan blijft er veel potentieel onbenut en stagneert het (werk)plezier. En dat zie je vervolgens terug in allerlei ‘gedoe’ in de samenwerking in teams en organisatie. Bij samenvoeging van teams/locaties/afdelingen of fusie en overname van een organisatie is dat vaak het begin van tegenvallende resultaten. Met regelmatig hoog ziekteverzuim en tegenvallende resultaten als gevolg. Dat zorgt voor stilstand in plaats van vernieuwing, vooruitgang en een gevoel van zingeving. 

In iedere organisatie is een bepaalde (gespreks)cultuur aanwezig. Door daarop in te zoomen, vragen te stellen en ‘gedragspatronen’ bloot te leggen, lever ik een bijdrage aan verbetering en vernieuwing van werkprocessen. Gelijktijdig stijgt daarmee het werkplezier van medewerkers. Dat resulteert vervolgens ook in kwalitatief betere diensten of producten.

Bij mijn huidige opdrachtgevers begeleid ik bijvoorbeeld: processen naar zelforganisatie, ontwikkeltrajecten gericht op sociale innovatie, leerwerkplaatsen Leiderschapsontwikkeling, actie-onderzoek gericht op sociaal innoveren en digitalisering, begeleiding van fusies, facilitatie van dialogen, verzuimpreventie-gesprekken, etc.

Hoe ik te werk ga? Als antropoloog (afgestudeerd in 1998) maak ik gebruik van alle facetten van mijn waarnemingsvermogen en ‘doe’ ik aan participerende observatie. Ik ervaar en neem waar wat er te horen, voelen en zien is. Zo krijg ik een ‘insiders view’ op wat er leeft; vanuit de beleving van de direct betrokkenen. Vervolgens traceer ik (als outsider) welke gedragspatronen in een team of bij een individu veelvuldig voorkomen. Gedragspatronen hebben een functie; ze zijn ergens goed voor. In het (h)erkennen van patronen zit gelukkig de opening naar verandering. Daar begeleid en adviseer ik teams en managers bij. Dat doe ik geheel op maat en altijd onderzoekend en spelend met de vraag. 

Wil je nog meer details? Lees dan hieronder verder over waar ik waarde aan hecht. 

In de gesprekken zet ik professionals aan en onderzoeken we wat van waarde is in een proces van cultuurverandering. Ik beschouw ieder organisatie als een levend systeem met drie cruciale mechanismen. 1) Voor ieder systeem is het van belang dat er een balans is tussen geven en nemen. 2) Er is een heldere ordening nodig in leidende principes, maar ook in bijvoorbeeld rollen/functies. 3) Daarnaast is het van belang dat je als medewerker ergens bij hoort. Als deze mechanismen verstoort raken dan ontstaan er symptomen/gedragingen om dat op te lossen (bijv. roddelen, ja-zeggen en nee-doen, etcetera). Dat zijn onbewuste gedragspatronen die de oorzaak van de verstoring helaas niet oplossen. Als je als individu of groep de symptomen en onbewuste patronen kan (h)erkennen en benoemen, en je weet wat ieder ‘systeem’ nodig heeft om vitaal te blijven, kan je vervolgens (via bewustwording) kiezen voor ander gedrag. Dat is waar cultuurverandering begint en vernieuwing in een organisatie-systeem mogelijk wordt. Op grond van een systemische aanpak besteed ik altijd aandacht aan uitzoomen door de ontstaansgeschiedenis en het bestaansrecht van een team of organisatie te includeren. Dat is de basis; die is namelijk zowel voor het voortbestaan van cruciaal belang als voor de beweging naar een transformatieve toestand.

Zin in een blog met een systemische anekdote? Klik dan op deze linkhttps://www.linkedin.com/pulse/wat-maakt-dat-dit-gedoe-blijft-bestaan-anke-tijtsma/